VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR STRUER BORGERFORENING

§ 1
Foreningens navn er Struer Borgerforening.
§ 2
Foreningen er upolitisk. Dens formål er at arrangere og støtte selskabelige sammenkomster og relevante kulturelle aktiviteter i Struer Kommune.
§ 3
Som medlemmer kan kvinder og mænd i Struer og omegn optages ved henvendelse til bestyrelsen, som i hvert enkelt tilfælde bestemmer, om den pågældende kan optages.
Udmeldelse af foreningen kan ske per den 31. december ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.
§ 4
Til foreningens sammenkomster har medlemmer adgang og må medtage hjemmeværende børn uden eget erhverv. Enlige medlemmer har ret til at medtage en ledsager.
Udenbys gæster kan indføres ved et medlem, som i hvert enkelt tilfælde må indhente bestyrelsens tilladelse hertil.
§ 5
Kontingentets størrelse fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.
§ 6
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, af hvilke skiftevis på hvert års generalforsamling afgår henholdsvis 2 og 3.
Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter.
Bestyrelsen vælger hvert år af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær.
§ 7
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Den er beslutningsdygtig, når den er indkaldt med mindst 8 dages varsel.
Generalforsamlingen ledes af én af forsamlingen valgt dirigent. Forslag, der ønskes behandlet, skal indgives til bestyrelsen senest 5 dage forud for generalforsamlingen.
Afstemninger på generalforsamlingen skal foregå skriftligt, når ét eller flere medlemmer forlanger det. I almindelighed er simpelt flertal afgørende, men ved lovændringer kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 8
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med samme frist som nævnt i paragraf 7, når bestyrelsen ønsker det, eller dersom mindst 30 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.
§ 9
I tilfælde af uheldig opførsel fra et medlems side ved en foreningssammenkomst, kan de pågældende efter bestyrelsens skøn bortvises, og i grove tilfælde ekskluderes af foreningen. En eksklusion kan dog indankes for generalforsamlingen.
§ 10
Beslutning om foreningens opløsning skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 10 dages mellemrum, begge gange med mindst ¾ af de fremmødte medlemmers stemmer.
Generalforsamlingen træffer derefter beslutning om anvendelse af foreningens midler.
—————————————
Således vedtaget på generalforsamlingen den 11. marts 2004