REFERATER

Referat 2020

Restaurant ved Fjorden d. 09.09.2020

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning (Jes Lund)
Formanden takkede for 10 år på formandsposten og takkede sammen med næstformanden af.
Dog kun i bestyrelsesarbejdet, da både Jes Lund og Mikkel Lund stadig fortsætter som medlemmer.

3. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget (Anita Pinderup)
Regnskab fremlagt og godkendt.

4. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår et af følgende:
a) Borgerforeningen opløses
b) Bestyrelsen tager et år mere og herefter opløses foreningen
c) Borgerforeningen stilles i bero indtil ny bestyrelse er fundet
Da der blev valgt nye medlemmer til bestyrelsen, fortsætter forening indtil videre uændret.

5. Fastsættelse af kontingent
(Bestyrelsen foreslår uændret 200 kr. pr. husstand)
(Bestyrelsen foreslår uændret 500kr. pr. Erhvervsmedlemskab)
Kontingent fortsætter uændret

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

A. Formand Jes Lund (På valg – modtager ikke genvalg) – valgt Martin Rasmussen
B. Næstformand Mikkel Lund (På valg – modtager ikke genvalg) – valgt in absentia Peter Munk Larsen
C. Kasserer Anita Pinderup (Ikke på valg)
D. Menigt medlem Heino Jensen (Ikke på valg)
E. Sekretær Ian-Henrik Dalgaard (Ikke på valg)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

A. Første suppleant Gert Petersen (På valg – modtager ikke genvalg) – valgt Grethe Riksted
B. Anden suppleant Henrik Lyngesen (På valg) – valgt Ann Birgitte Bjerre Petersen

9. Valg af revisor

A. Arne Trinderup. (På valg – modtager ikke genvalg) – valgt Ole Bredtoft

10. Valg af revisor suppleant

A. Første suppleant Jan F. Boch. – valgt Jesper Klint
B. Anden suppleant Ole Sørensen. – valgt Thomas D. Knudsen

11. Eventuelt.